Niniejszy przewodnik zawiera zasady i preferencje dotyczące tłumaczeń na brytyjską odmianę języka angielskiego.

W artykule znajdują się reguły, których należy przestrzegać we wszystkich tekstach pisanych. Poświęć trochę czasu na odświeżenie tych podstaw i upewnij się, że dobrze je znasz. W rozdziale „Preferencje” znajdują się preferowane przez nas opcje dla pewnych elementów tekstu pisanego tam, gdzie występują dwie lub więcej, w podobnym stopniu poprawne możliwości. Należy pamiętać, że istnieją różne standardy pisemne dla języka angielskiego w odmianie brytyjskiej i amerykańskiej.

Jeśli nie jesteś przyzwyczajony do pisania w odmianie brytyjskiej, zwróć szczególną uwagę na te różnice podczas lektury tego przewodnika.

 

SPIS TREŚCI

1. Zasady

1.1. Gramatyka

1.1.1. Rzeczowniki
1.1.2. Czasowniki
1.1.3. Przyimki
1.1.4. Wyrazy złożone
1.1.5. Przedimek A oraz An
1.1.6. Pisownia Wielkimi Literami
1.1.7. Nazwy Własne
1.1.8. Liczby
1.1.9. Waluta

1.2. Słownictwo

1.2.1. Różnice między słownictwem brytyjskim i amerykańskim
1.3. Pisownia
1.3.1. Różnice między pisownią brytyjską i amerykańską
1.3.2. Słowa zakończone na samogłoskę oraz literę L
1.3.3. Podwójne samogłoski

1.4. Interpunkcja

1.4.1. Kropka
1.4.2. Znak zapytania
1.4.3. Wykrzyknik
1.4.4. Przecinek
1.4.5. Średnik
1.4.6. Dwukropek
1.4.7. Wielokropek
1.4.8. Cudzysłów
1.4.9. Apostrof
1.4.10. Pauzy i półpauzy
1.4.11. Nawiasy okrągłe i kwadratowe

2. Preferencje

2.1. Gramatyka

2.1.1. Przecinek
2.1.2. Kursywa a Cytaty
2.1.3. Wielkie litery
2.1.4. Data/Godzina

2.2. Stylistyka

2.2.1. Skróty i formy ściągnięte
2.2.2. Styl formalny/biznesowy i nieformalny styl

2.3. Format – Ogólne

2.3.1. Tłumaczenia oparte na plikach
2.3.2. Tłumaczenia na platformie Matecat

Zasady

W tym części znajdują się reguły, których należy przestrzegać we wszystkich tekstach pisanych. Poświęć trochę czasu na odświeżenie tych podstaw i upewnij się, że je znasz dobrze.

Gramatyka

Rzeczowniki

W odmianie brytyjskiej rzeczowniki zbiorowe mogą funkcjonować jako liczba pojedyncza lub mnoga.

Przykład: The class is behaving well today lub The class are behaving well today.

Czasowniki

 • W odmianie brytyjskiej często spotyka się nieregularną drugą i trzecią formę czasowników (np. dreamt, learnt, spelt, spoilt).

Przykład: I learnt how to swim. (zdanie ‘I learned how to swim’ jest również poprawne).

 • W odmianie brytyjskiej nie używa się imiesłowu biernego gotten jako 3. formy czasownika got (zamiast tego używa się got).

Przykład: He has got better at math thanks to me. (zamiast He has gotten better at math thanks to me).

 • W odmianie brytyjskiej używa się czasu present perfect, aby mówić o wydarzeniach z bliskiej przeszłości.

Przykład: I’ve just bought this car (zamiast I just bought this car).

Czasu past simple używa się, kiedy wydarzeniu przypisany jest konkretny czas (I arrived yesterday. I saw a sauce stain when I was cleaning).

 • W odmianie brytyjskiej używa się czasami czasownika posiłkowego shall do wyrażania przyszłości.

Przykład: Shall we start?

Przyimki

 • W odmianie brytyjskiej nie opuszcza się przyimków przed datami.

Przykład: He went home on Monday (zamiast He went home Monday).

 • Używaj raczej from … to zamiast through:

Przykład: The shop is open from Monday to Friday. (zamiast The shop is open Monday through Friday).

 • Używaj raczej at zamiast on:

Przykład: At the weekend (zamiast On the weekend)

Wyrazy złożone

 • Należy unikać łączenia rzeczowników myślnikami i wybierać pisownię z odstępem lub bez.

Przykład: Girlfriend (zamiast girl-friend)

 • Użyj myślnika, aby znaczenie było bardziej zrozumiałe.

Przykład: Flesh-eating fish vs flesh eating fish

Przedimek A oraz An

 • To czy użyjemy przedimka a lub an, zależy od wymowy słowa, a nie od tego czy pierwsza litera jest spółgłoską, czy też samogłoską.
 • Używaj przedimka a przed: h (jeśli nie jest nieme), długim u (czasem pisanym eu) oraz słowem one.

Przykład: a utopia, a hammock

Pisownia Wielkimi Literami

 • Tytuły osób występujące przed imieniem i nazwiskiem pisze się wielką. Kiedy tytuł występuje po nazwisku, pisany jest małą literą.

Przykład: Pope Francis vs Francis, the pope

 • Wielką literą pisze się nazwy języków i narodowości.

Przykład: the Polish language, Italian-speaking students, British musicians

 • Wielką literą pisze się nazwy oraz skrócone nazwy/skrótowce nazw stanowisk rządowych i biznesowych.

Przykład: United States Supreme Court a Supreme Court, Chief Executive Officer a CEO

 • Początek cytatu jest również pisany wielką literą.

Przykład: I told her, ‘Don’t open this chest, it’s my father’s’.

Nazwy Własne

 • Sposób przetłumaczenia nazwy własnej zależy od przekazywanej informacji. Decydującym czynnikiem w tłumaczeniu nazw własnych jest wiedza czytelnika na temat nazwy danego miejsca/rzeczy. PAMIĘTAJ! Nazwisk nigdy się nie tłumaczy. Mr Schmidt to nie Mr Smith a Neustadt to nie New Town.

Przykład: Herr Rudolf Schulz -> Mr Rudolf Schulz

Przykład: Bauerstraße 8, München -> Bauerstraße 8, Munich,

Przykład: Humboldt-Universität zu Berlin -> Humboldt University of Berlin

Przykład: Brandenburger Tor -> Brandenburg Gate

Liczby

 • Liczby od 0 do 9 powinny być pisane słownie. Liczby większe niż 9 należy pozostawić w postaci numerycznej. Należy pamiętać, że w liczbach większych niż 1000 stosuje się przecinek. Liczby powyżej jednego miliona należy skrócić i zapisać z użyciem separatora dziesiętnego.

Przykład: The company’s income amounted to $ 1.5 billion this year. (zamiast $ 1,500,000,000)

Przykład: My mother has two cats and one dog.

Przykład: The festival attracted 5,000 people.

 • Liczby na początku zdania, jeśli to możliwe, należy pisać słownie, nawet jeśli są większe niż 9. Wyjątkiem mogą być pieniądze i daty, ale te zwykle nie występują w tekście na początku zdania.

Przykład: Twenty years ago I met Elton John.

 • Dla zachowania spójności, jeśli w jednym zdaniu występują i liczby mniejsze oraz większe od 9, wszystkie z nich powinny być zapisane numerycznie.

Przykład: She has 4 dresses, 9 skirts, 18 pairs of shoes and 8 hats. (zamiast She has four dresses, nine skirts, 18 pairs of shoes and eight hats.)

Waluta

 • Liczby należy zapisać cyframi oraz użyć symbolu waluty zamiast podawania jej pełnej nazwy. Jeśli dana waluta występuje w kilku państwach, należy zaznaczyć, którego państwa dotyczy.

Przykład: US$5,000 (zamiast 5,000 US Dollars)

Przykład: £80,000 (zamiast 80,000 pounds)

Słownictwo

Różnice między słownictwem brytyjskim i amerykańskim

Upewnij się, że używasz słownictwa brytyjskiej odmiany języka angielskiego. Poniżej przedstawiono kilka typowych przykładów różnic między słownictwem brytyjskim i amerykańskim.

Angielski odmiany brytyjskiej Odpowiednik w angielskim odmiany amerykańskiej
flat apartment
lift elevator

Pisownia

Różnice między pisownią brytyjską i amerykańską

Istnieje wiele różnic w pisowni między angielskim brytyjskim a amerykańskim. Aby upewnić się, że używasz poprawnej pisowni, zalecamy skorzystanie z funkcji sprawdzania pisowni brytyjskiego angielskiego w twojej przeglądarce internetowej i/lub w pakiecie oprogramowania Office. Poniżej wymieniono główne obszary rozbieżności między pisownią brytyjską i amerykańską.

-ise, -ize

Wyrazy kończące się na -ize w angielskim odmiany amerykańskiej są zwykle pisane z końcówką –ise w angielskim odmiany brytyjskiej. Jednak końcówka –ize jest również dopuszczalna w angielskim odmiany brytyjskiej.

Angielski odmiany brytyjskiej Odpowiednik w angielskim odmiany amerykańskiej
recognise lub recognize recognize
organise lub organize organize

-yse, -yze

Wyrazy kończące się na –yze w angielskim odmiany amerykańskiej są zwykle pisane z końcówką –yse w angielskim odmiany brytyjskiej.

Angielski odmiany brytyjskiej Odpowiednik w angielskim odmiany amerykańskiej
analyse analyze
catalyse catalyze

-our, -or

Wyrazy kończące się nieakcentowanym –or w angielskim odmiany amerykańskiej, w angielskim odmiany brytyjskiej kończą się na –our.

Angielski odmiany brytyjskiej Odpowiednik w angielskim odmiany amerykańskiej
colour color
honour honor

-ogue, -og

W angielskim odmiany brytyjskiej zazwyczaj używa się końcówki –ogue, podczas gdy w angielskim odmiany amerykańskiej często używa się końcówki –og.

Angielski odmiany brytyjskiej Odpowiednik w angielskim odmiany amerykańskiej
catalogue catalog lub catalogue
dialogue dialog lub dialogue

-re, -er

W angielskim odmiany brytyjskiej wyrazy pochodzenia francuskiego, łacińskiego lub greckiego kończące się na –er często są pisane z końcówką –re. Jest to szczególnie powszechne w przypadku wyrazów kończących się na –bre (-ber) lub –tre (-ter).

Angielski odmiany brytyjskiej Odpowiednik w angielskim odmiany amerykańskiej
centre center
theatre theater

Słowa zakończone na samogłoskę oraz literę L

W angielskim odmiany brytyjskie, kiedy wyraz kończy się samogłoską, oraz literą L należy podwoić L, gdy dodajemy końcówki zaczynające się od samogłoski.

Angielski odmiany brytyjskiej Odpowiednik w angielskim odmiany amerykańskiej
fuelled fueled
travelled traveled

Podwójne samogłoski

W angielskim odmiany brytyjskiej używa się podwójnych samogłosek ae lub oe w niektórych słowach pisanych za pomocą e w angielskim odmiany amerykańskiej.

Angielski odmiany brytyjskiej Odpowiednik w angielskim odmiany amerykańskiej
mediaeval medieval
diarrhoea diarrhea

-nse, -nce

Podczas gdy Brytyjczycy używają końcówki –nce, Amerykanie na ogół wolą –nse.

Angielski odmiany brytyjskiej Odpowiednik w angielskim odmiany amerykańskiej
defence defense
offence offense

Interpunkcja

UWAGA: użycie interpunkcji może się różnić w zależności od języka. Używaj odpowiedniej interpunkcji podczas tłumaczenia na język angielski, ponieważ oryginalny materiał źródłowy może zawierać interpunkcję lub symbole specyficzne dla danego języka. Nawet jeśli symbole interpunkcyjne są używane zarówno w języku źródłowym, jak i angielskim, nie należy automatycznie kopiować interpunkcji znajdującej się w tekście źródłowym, ponieważ może to nie być najwłaściwszy wybór w języku angielskim. Pamiętaj również, że istnieje wiele różnic w używaniu znaków interpunkcyjnych między brytyjską a amerykańską odmianą angielskiego. Powinieneś zwrócić szczególną uwagę na te różnice, jeśli nie jesteś przyzwyczajony do pisania w angielskim odmiany brytyjskiej.

Kropka

 • Używaj kropki (.) na końcu każdego zdania. Po każdej kropce powinna następować pojedyncza spacja.

Przykład: I wondered why Bob wasn’t there. Jane and Jack went to the market.

 • Gdy nawiasy są używane do wydzielenia niezależnego zdania, kropkę stawiamy w nawiasie.

Przykład: She wore the red dress that evening. (Her sister wore the gold one.)

Znak zapytania

 • Nie używaj znaków zapytania w mowie pośredniej.

Przykład: She asked him where Peter lived.

Wykrzyknik

 • Wykrzykników należy unikać w kontekstach formalnych.

Przecinek

 • Użyj przecinka, aby oddzielić dwa przymiotniki, lub jeśli można wstawić słowo and.

Przykład: After the match, he took a long, hot, relaxing bath.

Przykład: After the match, he took a long hot bath. (zwrot ‘long and hot bath’ nie ma sensu, więc nie można użyć przecinka.)

 • Użyj przecinka na końcu zwrotu, aby odróżnić słowa od grup słów.

Przykład: ‘Amanda found herself in the Winnebago with her ex-boyfriend, a teacher and a vet.’ (Były chłopak Amandy jest zarówno nauczycielem jak i weterynarzem)

Przykład: ‘Amanda found herself in the Winnebago with her ex-boyfriend, a teacher, and a vet.’ (Historia opowiada o trzech różnych osobach)

 • Użyj przecinka po separatorze tysięcy dla liczb powyżej 999.

Przykład: 5,000 (zamiast 5000)

 • Użyj przecinka na końcu słów etc., i.e., oraz e.g.,

Przykład: The South American countries (e.g., Brazil, Colombia, and Argentina) were doing very well economically.

Przykład: The hotel offers turndown service; i.e., the maid will prepare the bed for sleeping and leave a small treat on the pillow.

Średnik

 • Użyj średnika, aby połączyć dwa niezależne zdania składowe.

Przykład: Some people write with a word processor; others write with a pen or pencil.

 • Użyj średnika, aby oddzielić zwroty zawierające wewnętrzną interpunkcję.

Przykład: There are basically two ways to write: with a pen or pencil, which is inexpensive and easily accessible; or by computer and printer, which is more expensive but quick and neat.

 • Użyj średnika, jeśli przysłówki (then, however, thus, hence, indeed, accordingly, besides, therefore) są używane do przejścia z jednego zdania niezależnego do drugiego

Przykład: Some people write with a word processor, tablet, or a even a phone; but others, for different reasons, choose to write with a pen or pencil.

Dwukropek

 • Użyj dwukropka podczas wyliczania wyrazów.

Przykład: You may be required to bring many things: sleeping bags, pans, utensils, and warm clothing.

Wielokropek

 • Wielokropek w j. angielskim składa się zawsze z trzech kropek. Jeśli wielokropek występuje na końcu zdania, nie dodaje się czwartej kropki. Nie stawia się odstępu przed żadnymi znakami kończącymi zdanie.

Przykład: She looked behind…

Przykład: Are you … a soldier?!

Cudzysłów

 • W angielskim odmiany brytyjskiej używa się pojedynczych cudzysłowów (tak: ‘… ’, nie:’…’) przy cytowaniu wypowiadanych słów.

Przykład: The teacher asked us, ‘How many of you have read this story in your textbook?’ (zamiast “How many of you have read this story in your textbook?”)

Przykład: What is the definition of ‘quotations’? (zamiast What is the definition of “quotations”?)

 • Używaj podwójnych cudzysłowów (“ ”) tylko wtedy, gdy w cudzysłowie są cytaty.

Przykład: ‘ “The Red Balloon” is my favourite story’, my father said.

 • Interpunkcja powinna być umieszczona w cudzysłowie, gdy jest częścią cytowanego tekstu. Jednak w przeciwieństwie do amerykańskiego angielskiego, interpunkcja powinna być zawsze umieszczona poza znakiem cudzysłowu, gdy nie jest częścią cytowanego tekstu. W pierwszych dwóch przykładach interpunkcja jest częścią cytowanego materiału i dlatego należy do cudzysłowu. Jednak w dwóch ostatnich przykładach interpunkcja nie jest częścią cytowanego materiału i dlatego nie należy do cudzysłowu.

Przykład: The boy said, “My mom told me, ‘Do not forget to eat your vegetables.'” (zamiast The boy said, “My mom told me, ‘Do not forget to eat your vegetables’. ”)

Przykład: ‘Have you read this poem?’ asked Ben. (zamiast ‘Have you read this poem’? asked Ben.)

Przykład: Was it Shakespeare or Donne who said, ‘No man is an island, entire of itself’? (zamiast Was it Shakespeare or Donne who said, ‘No man is an island, entire of itself?’)

Przykład: Abraham Lincoln said, ‘tact is the ability to describe others as they see themselves’. (zamiast Abraham Lincoln said, ‘tact is the ability to describe others as they see themselves.’)

Jak szybko wstawić początkowy i końcowy cudzysłów? Skorzystaj z naszego ustawienia dla klawiatury.

Apostrof

 • Apostrofu używa się w dwóch sytuacjach:
  • Dla zaznaczenia posiadania.

Przykład: teachers’ books [rzecz. w l.mn. kończący się na s]

Przykład: children’s playground [rzecz. w l.mn.]

Przykład: John’s toy [l. poj.]

Przykład: Chris’s bed [rzecz. w l. poj. kończacy się na s]

  • Do zaznaczenia pominiętej litery lub liter w formach ściągniętych.

Przykład: can’t => cannot

Przykład: don’t => do not

  • Zauważ, że “it’s” należy do drugiego rodzaju. Nie wolno używać “it’s” w dopełniaczu.

Przykład: it’s => it is

Pauzy i półpauzy

 • Użyj pauzy (—), gdy nastąpi nagła zmiana myśli lub nagłe zakończenie zdania. Po obu stronach pauzy powinny być spacje.

Przykład: While I was shopping — wandering aimlessly up and down the aisles, actually — I ran into our old neighbor.

 • Użyj półpauzy (–) podczas oznaczania zakresu wartości (takich jak daty, godziny lub liczby) lub podczas ustalania relacji między dwoma słowami.

Przykład: The teacher assigned pages 101–181 for tonight’s reading material.

Jak szybko wstawić znacznik pauzy i półpauzy? Skorzystaj z naszego ustawienia dla klawiatury.

Nawiasy okrągłe i kwadratowe

 • Nawiasów okrągłych najczęściej używa się, aby zawrzeć informację, która nie jest kluczowa dla głównego znaczenia wypowiedzi.

Przykład: Scafell Pike (in the Lake District) is the highest mountain in England.

 • Podwójnego nawiasu okrągłego (nie kwadratowego) można użyć do oddzielenia tekstu, który sam w sobie zawiera nawiasy.

Przykład: There is a lot of gripping action (such as hand-to-hand fights, which are wonderful (and at times amusing)) in the early stage of the movie.

Jednak dla większej przejrzystości można użyć pauz.

Przykład: There is a lot of gripping action – such as hand-to-hand fights, which are wonderful (and at times amusing) – in the early stage of the movie.

  • W nawiasach kwadratowych najczęściej wstawia się słowa, których nie było w oryginalnym tekście, zwykle po to, aby tekst był bardziej zrozumiały. W tłumaczeniu również używa się nawiasów kwadratowych do zawarcia wyjaśnień co do nazw, zaimków czy tytułów pozostawionych w oryginalnej pisowni.

Przykład: Hegel referred to this idea concept as Geist [Spirit].

Przykład: She [the doctor] told me terrible news.

 • Jeśli całe zdanie jest ujęte w nawias, interpunkcja do niego należąca powinna również zostać zawarta wewnątrz nawiasu.

Przykład: As a child I wanted to be a pilot. (My brother wanted to be a doctor.)

Preferencje

Ten dział zawiera nasze preferencje dotyczące reguł, mających zastosowanie tam, gdzie istnieje więcej niż jedna opcja poprawna gramatycznie. Pamiętaj, że powinieneś znać te wytyczne i pracować nad włączeniem ich do swojego stylu pisania.

Gramatyka

Przecinek

 • Przecinek oksfordzki (lub seryjny) nie jest wymagany w brytyjskim angielskim, chyba że konieczne jest usunięcie dwuznaczności.

Przykład: We bought tomatoes, potatoes and milk.

Kursywa a Cytaty

 • Jeśli to możliwe, używaj kursywy do pisania tytułów opublikowanych książek, czasopism, filmów, programów telewizyjnych i sztuk, a także nazw statków, łodzi podwodnych, samolotów, statków kosmicznych i satelitów.

Przykład: We saw a performance of the fool in King Lear on our cruise aboard the Osprey.

 • Jeśli to możliwe, używaj cudzysłowów dla tytułów utworów opublikowanych w większych dziełach i podawaj kursywą tytuły większych dzieł.

Przykład: He referenced the article ‘The Moon Sits for Its Portrait’, which appeared this year in New York Times.

 • Jeśli to możliwe, używaj kursywy dla obcych wyrazów i zwrotów, chyba że są one powszechnie używane. (Niektóre powszechnie używane obce słowa to: ibid., et al., etc.)

Przykład: As I digested the front pages in the newsagents I was struck by an overwhelming sense of Weltschmerz.

Wielkie litery

 • Wielką literą należy zapisywać tylko pierwsze litery nagłówków.

Przykład: Section C: A brief introduction to my work

Data/Godzina

 • Daty powinny być zapisane w formacie [dzień, miesiąc, rok].

Przykład: 14 July 2002 (zamiast 14th July 2010 lub July 14th, 2002)

 • W większości przypadków należy stosować system 12-godzinny. Jednakże system 24-godzinny jest stosowany w rozkładach jazdy lub w przypadku, gdy miejsce przeznaczone na godziny jest ograniczone.

Przykład: 1:00 p.m. lub 13:00

Stylistyka

Skróty i formy ściągnięte

 • Unikaj skracania słów, chyba że jest to konieczne do zachowania oryginalnego stylu tekstu. Skróty i wyrazy ściągnięte są dozwolone w zależności od tego, jak nieformalny jest styl tekstu źródłowego. W razie wątpliwości zapytaj klienta, który z nich woli.

Przykład: It is (zamiast it’s)

Przykład: Cannot (zamiast can’t)

Przykład: Street (zamiast St.)

Przykład: Inclusive, Including (zamiast incl.)

Styl formalny/biznesowy i nieformalny styl

 • Tłumaczenia powinny dokładnie odzwierciedlać oryginalny tekst źródłowy zarówno pod względem znaczenia, jak i w stylu pisania. W zależności od kontekstu dopuszczalny jest nieformalny styl pisania (który wyolbrzymia niektóre słowa lub litery i/lub używa slangu). Tłumacze muszą starannie rozważyć wybór stylu pisania. W razie wątpliwości zapytaj klienta, który z nich woli.
 • Nieformalny styl pisania

Przykład: I REALLY enjoyed the Coldplay concert. What a pity u didn’t come with us!!!

  • Formalny styl pisania

Przykład: I would like to express my disappointment at not being able to attend the event with you.

Format – Ogólne

 • Ogólna struktura i użycie podziałów akapitów lub podziałów wierszy (niezależnie od tego, czy jest to tłumaczenie oparte na tekście, czy plikach) powinno idealnie odzwierciedlać i pasować do oryginalnego materiału źródłowego.

Przykład: Jeśli oryginalny tekst źródłowy ma 3 akapity, tłumaczenie powinno mieć tyle samo akapitów.

Przykład: Nie zamieniaj listy na akapit ani odwrotnie.

 • Używaj odpowiedniej interpunkcji podczas tłumaczenia na język angielski, ponieważ oryginalny materiał źródłowy może zawierać interpunkcję lub symbole specyficzne dla danego języka.

Przykład: 5 分 待 ち ま し た 。。。 zostałby przetłumaczony na angielski jako: It has been 5 minutes… (bez japońskich ‘。。。’ znaków)

Tłumaczenia oparte na plikach

Oczekuje się dołożenia wszelkich starań, aby tłumaczony tekst był jak najbardziej zbliżony do oryginału, tłumacze nie są jednak odpowiedzialni za formatowanie dokumentu.

 • Użyj tego samego typu czcionki, rozmiaru i koloru jak w tekście źródłowym.
 • Zachowaj odpowiednie style czcionek (pogrubienie, kursywa, podkreślenie) jak w tekście źródłowym.
 • Tłumaczenie może być dłuższe niż tekst źródłowy i tworzyć problemy z formatowaniem.

Tłumaczenia na platformie Matecat

 • Pola tekstowe tłumaczeń na platformie tłumaczeniowej Matecat nie obsługują HTML, dlatego też typ czcionki, rozmiar, kolor i spójność stylu nie mają tutaj zastosowania.

Regułom podlegają:

Listy – powinny zaczynać się od pozdrowienia bez przecinka i kończyć się zwrotem grzecznościowym pasującym do pozdrowienia:

Dear Sir / Dear Madam / Dear Sir or Madam: (w zależności od tego, czy płeć odbiorcy jest znana, ale zawsze, gdy nie znamy jego nazwiska)

 • Po tych zwrotach zawsze następuje Yours faithfully:

Dear Mr/ Mrs / Miss / Ms / Dr Scott (jeśli nie wiadomo, czy kobieta jest zamężna, czy nie użyj „Ms” zamiast „Mrs” lub „Ms”).

 • Po tych zwrotach zawsze następuje Yours sincerely:

Dear Paul / Elizabeth

List w zależności od tonu można zakończyć: Yours sincerely, Regards, a nawet Love. W listach biznesowych używaj Yours sincerely. W e-mailach biznesowych używaj Regards. Listy do przyjaciela lub krewnego można zakończyć Love.