ZobaczReferencję

W imieniu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie potwierdzam wykonanie przez Centrum Języków Europejskich EURO-ALPHABET, z siedzibą w Lublinie, ul. A. Świętochowskiego 4, 20-467, zobowiązań odnośnie wykonania usługi odbieranej niniejszym protokołem, wynikającym z Umowy zawartej w dniu 10 września 2015 r. w Lublinie zgodnie z jej zapisami w § 1 bez zastrzeżeń.

szczyt