Styl wypowiedzi w dużej mierze podlega kryteriom nie tylko poprawnościowym, lecz także estetycznym, stąd też wiele „błędów” popełnianych podczas tłumaczenia może mieć charakter uznaniowy. W języku polskim występują pewne reguły stylistyczne, których należy przestrzegać, dokonując przekładu. Poniżej przedstawione są najważniejsze ze wspomnianych reguł, o których powinna pamiętać każda osoba podejmująca się tłumaczenia.

1. Tłumaczenie powinno odzwierciedlać styl tekstu źródłowego. Jeśli mamy do czynienia z tekstem o charakterze formalnym, należy zachować ten sam styl. W przypadku tekstów nieformalnych możemy pozwolić sobie na użycie nieco mniej oficjalnego języka.

2. Należy unikać tłumaczenia dosłownego. Nie ma potrzeby kopiowania struktury języka użytego w tekście źródłowym – najważniejsze jest oddanie tego samego znaczenia.

3. Możemy zmieniać strukturę zdania i składnię, jeśli dzięki temu tekst będzie brzmiał naturalniej w języku polskim.

4. Należy pamiętać o tym, że kolejność wyrazów w zdaniu polskim może różnić się od kolejności w zdaniu źródłowym. Mimo że gramatycznie poprawnych możliwości tłumaczenia może być wiele, kontekst, w jakim zdanie jest użyte, oraz naturalność brzmienia w języku polskim uzależniają nam poprawny wybór.

Przykład: „Przycisk po lewej stronie komputera służy do jego uruchomienia” oraz „Do uruchomienia komputera służy przycisk znajdujący się z lewej strony”;

5. Należy zachować spójność tekstu poprzez konsekwentne użycie terminologii i form.

6. Należy unikać stosowania zapożyczeń z języków obcych (tzw. barbaryzmów).

7. Należy unikać stosowania powtórzeń w obrębie zdania czy akapitu poprzez użycie synonimów – wyjątek stanowią terminy słownikowe, które muszą być stosowane w jednej, zaakceptowanej formie.

8. Nie należy stosować pleonazmów i tautologii.

Przykłady: kontynuować dalej, mniej bogatszy, w miesiącu czerwcu, okres czasu, akwen wodny, wracać z powrotem, potencjalne możliwości, rekonstrukcja i przebudowa gospodarki, cofać się do tyłu, powtarzać raz jeszcze, pełny komplet, przysłowiowy Jan Kowalski, bardziej częstszy, fakt autentyczny, dwie równe połowy, kosztować taniej, spadać w dół, przychylna aprobata, moralnoetyczne, najbardziej optymalny, na wskutek.

9. Stosując wyrażenia „za pomocą” i „przy pomocy” należy pamiętać o ważnej zasadzie — wyrażanie „za pomocą” zawsze odnosi się do przedmiotów, a wyrażenie „przy pomocy” odnosi się do ludzi.

Więcej szczegółowych zasad pisowni i interpunkcji można znaleźć tutaj.